Delprojektledare Införande Cosmic - Region Gävleborg - RS 2024/377

9964
1 Mar, 2024 to 30 Jun, 2025
Gävleborgs län (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: ange två (2) stycken referensuppdrag som kan styrka att ovannämnd krav på kompetens för efterfrågad konsult uppfylls enligt punkt 2.2.2 krav på konsult. Regionen kommer att kontakta angivna referenter för att styrka att kraven uppfylls. Leverantören svarar för att referenten är informerad om förutsättningarna för referenstagningen och att referenten är beredd att styrka de uppgifter som Leverantören lämnar i anbudet. Referenten ska kunna styrka Leverantörens yrkeskunnande och förmåga enligt vad som beskrivs enligt punkt 2.2.2 krav på konsult. Referenten ska även kunna rekommendera Leverantören för kommande uppdrag. Regionen kommer att kontakta referenten via telefon och mejl.


ROLL: Projektledare

Startdatum: 2024-03-01

Slutdatum: 2025-06-30

Option: 2026-06-30

STATIONERINGSORT: frågan ställd.

PRIS.TAK: nivå 1: Enligt ök, nivå 2: Enligt ök, nivå 3: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


BESKRIVNING:


Cosmic - framtidens vårdinformationsstöd är ett journalsystem som ska göra det möjligt med en sammanhållen journalföring för patient. Nio regioner som ingår i Sussa samverkan har gjort en gemensam upphandling och köpt in Cosmic tillsammans.


När Cosmic är infört kommer det att användas av 60 000 medarbetare i alla nio regioner. Om man räknar med övriga vårdgivare som redan använder Cosmic innebär det att nästan hälften av Sveriges befolkning kommer att använda samma journalsystem.


Införandet av vårdinformationsstödet Cosmic är planerat att ske i v3 2025 i Region Gävleborg. I Sussa-samverkan sker gemensamma förberedelser inför breddinförande av det nya vårdinformationsstödet, samtidigt som varje region måste göra sin egen planering för hur införandet ska ske. I Region Gävleborg sker det arbetet i programmet Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).


Uppdragsbeskrivning

I programmet FVIS efterfrågas nu en delprojektledare för införande med erfarenhet av driftsättning av större system för att samordna det fortsatta arbetet mot produktionsstart. Delprojektledare Införande kommer att ha ett team kopplat till sig med kompetens främst från hälso- sjukvård, IT och test. Arbetet kommer att ske i samarbete med övriga projekt i programmet. Införande är en del av projekt Teknisk etablering. Angiven konsult för uppdraget ska:

• Utarbeta och underhålla en detaljerad tidsplan för leverans in och ut i programmet och driftsättningen av vårdinformationsstödet.

• Ha övergripande ansvar för att säkerställa att alla leveranser och aktiviteter följer den planerade tidslinjen och kvalitetsavdrag.

• Samordna med olika intressenter och involverade parter för att säkerställa att alla nödvändiga resurser och komponenter finns tillgängliga vid rätt tidpunkt.

• Leda och samordna det team som är involverat i leverans- och driftsättningsarbete.

• Se till att teamets medlemmar har rätt kompetens och resurser för att utföra sina uppgifter effektivt.

• Fördela arbetsuppgifter och ansvar inom teamet.

• Kvalitetssäkring av driftsättningsaktiviteter.

• Implementera processer och rutiner för att säkerställa en smidig och säker övergång till det nya systemet.

• Identifiera och bedöma potentiella risker i samband med införandet och driftsättningen. • Utveckla och implementera strategier för att minimera eller eliminera dessa risker.

• Ansvara för att nödvändig dokumentation skapas och underhålls under hela processen. • Säkerställa att dokumentationen överensstämmer med bestämda standarder och riktlinjer.

• Säkerställa en smidig överlämning av resultat och ansvar från leveransteamet till den mottagande parten.

• Ta fram övergripande plan för stabiliseringsperioden efter produktionsstart och se till att eventuella problem hanteras på ett effektivt sätt.FÖR SKA OCH BÖR-KRAV - VÄNLIGEN LADDA NED MATRISEN!