Uppdragsledare – Närvårdsteam – Sundsvall/Härnösand (50%)

9928
12 Mar, 2024 to 31 Dec, 2024
Sundsvall (Onsite)

Uppdragsbeskrivning

Regionfullmäktige har beslutat om en målbild för hälso- och sjukvårdens utveckling. Målbilden beskriver regionens inriktning när det gäller utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Den framtida hälso- och sjukvården ska utformas så att patienten upplever sin vård som god, jämlik och nära. En fördjupning och bredare genomgång av regionens verksamhet finns i regionplanen.


Förflyttningen till Nära vård är ett skifte från dagens hälso- och sjukvårdssystem, som traditionellt är byggt kring enskilda sjukdomar och institutioner till ett system som är designat att involvera hela individen. Omställningen pågår över hela Sverige för att stämma överens med dagens behov och förväntningar och för att få våra resurser att räcka till. Region Västernorrland har tillsammans med länets sju kommuner tagit fram en målbild för en god och nära vård. 


Det första och det långsiktiga omhändertagandet av personer med kroniska sjukdomar sker i stor utsträckning i den nära vården. Den ”nära vården” blir också alltmer specialiserad, vilket i sin tur ställer nya krav på kompetens. För detta behövs samarbete och sömlösa flöden mellan vårdens aktörer och med patienten utifrån individuella behov. Ett större utbud av digitala tjänster ska kunna ge stöd att förebygga ohälsa och öka patienters möjligheter till egenvård. För att kunna ha ett lärande och stödjande system på alla nivåer ska stöd och strukturer som underlättar för verksamheternas uppföljning och analys finnas.


För att möjliggöra detta behövs en samordnad och sammanhållen struktur för länets öppenvårdsteam i syfte att genom samverkan mellan olika professioner/kompetenser i regionens specialist- och primärvård samt i öppenvårdsteam, tillgodoses individens behov av medicinska insatser i det egna boendet.


Uppdragsledaren ansvarar för att skapa en samordnad och sammanhållen struktur för länets öppenvårdsteam. Uppdragsledaren rapporterar samt kommunicerar progress och behov av stöd till beredningsgrupper, ledningsgrupper samt uppdragsmedlemmar och därtill arbetsgrupper. I uppdraget ingår framtagande av beslutsunderlag till beredningsgrupp.

Uppdragsledaren ansvarar för leveranser, leveransplaner, budget, att uppdragen levereras i tid och mot uppsatta mål.

Konsulten bör vara flexibel och kunna hantera flertal uppdrag och leveranser samtidigt.Ska-krav på konsulten

·      Konsulten ska ha mycket stor erfarenhet av driva utredningar inom offentlig verksamhet. 

·      Konsulten ska ha stor erfarenhet av samverkan mellan region och kommun.

·      Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling minst 3 år inom offentlig förvaltning

·      Konsulten har erfarenhet att arbete projektledare inom Sverige kommuner och regioner (SKR).

·      Konsulten ska tidigare arbetat som projektledare inom kommun eller/och regionverksamhet.

·      Stor förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

·      Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt.


Bör-krav på konsulten 

·      Erfarenhet av arbete med projekt kopplat till Programmet för God och nära vård i Västernorrland.

·      Förmåga att på egen hand driva utredningar och förstudier.

·      Erfarenhet av att arbeta med frågor som rör nyttorealisering/effekthemtagning.

·      Erfarenhet av utredande arbete, exempelvis förstudier.

·      Erfarenhet att arbete med projekt kopplat att testa nya arbetsformer mellan kommunal och region. (Primärvård, socialtjänst, hemsjukvård)  


Omfattning: Beräknad omfattning är 50 % av heltid.  

Längd: 2024-03-12 till och med 2024-12-31. Köparen har rättighet att förlänga avtalet i en eller flera perioder längst till och med 2025-12-31. Vid överenskommelse kan avtalets start tidigareläggas.

Placering: Sundsvall och/eller Härnösand. Resor förekommer.