INERA AB (ADDA) - teknisk projektledare/ Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanalytiker, nivå 5 - 2023110007

8739
7 Dec, 2023 to 30 Sep, 2024
Stockholm (Onsite)

ROLL: INERA AB (ADDA) - teknisk projektledare/ Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanalytiker, nivå 5 - 2023110007

Startdatum: Vid kontraktstecknande

Slutdatum: 2024-09-30

OPTION: 2025-09-30

STATIONERINGSORT: På plats i Stockholm

OMFATTNING: 50%


BESKRIVNING:

Uppdragets arbetsuppgifter kan komma att förändras under uppdragstiden. Konsulten kommer att ha rollen som teknisk projektledare / Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanalytiker i utredningar inom området Identitet och åtkomst samt stödja förvaltning i frågeställningar rörande IdP och elektroniska underskrifter.


Uppdraget kräver att konsulten besitter hög kompetens inom projektledning och identitet och åtkomst. I rollen kommer konsulten behöva agera med flera olika medarbetare och chefer inom hela Ineras organisation. Konsulten förväntas sammansätta och leda teamet för att driva strategiarbetet. Uppdraget omfattar bland annat att driva strategi arbetet och leverera en slutgiltig strategi för IdP och en rekommendation om vägen framåt. Ineras ledning ska utifrån strategin kunna fatta beslut.


UTVÄRDERING:

De avropssvar som i sitt anbud offererade en (1) konsult som i första steget kvalificerades och i andra steget uppfyllde samtliga ska krav, kommer gå vidare till utvärdering. Inera kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med utvärderingsgrund pris och kvalitet. Med pris menas angivet timpris för utförandet av uppdraget och med kvalitet hur väl konsulten bedöms motsvara de bedömningsgrunder som framkommer av nedan avsnitt 3.2.2. Varje poäng (1-3) som tilldelas vid bedömningen kommer att motsvara 75 kronor i mervärdesavdrag vid utvärderingen. Maximalt mervärde som kan tilldelas vid utvärderingen är 900 kronor. Anbud där inte minst ett (1) poäng per bedömningsgrund uppfylls, kommer inte att anses vara av tillräckligt tillfredställande kvalitet och kommer därmed att förkastas.


Inera kommer att kalla offererade konsulter som är kvalificerade och uppfyller de obligatoriska kraven på intervju, för att utvärdera och tilldela kvalitetspoäng enligt nedan angivna kriterier. Utvärdering sker enligt nedan angivna kvalitetskriterier


SKA-KRAV:

1. Referensuppdragen får inte vara äldre än tre (3) år från sista anbudsdag.

2. Minst ha sex (6) års erfarenhet av att leda utvecklingen av IdP (Identity provider) lösning

3. Minst ha sex (6) års erfarenhet av att leda flera olika team inom en organisation och externa parter mot samma mål

4. Minst ha tre (3) års erfarenhet av framtagandet för lösningar som följer Referensarkitekturen för Identitet och åtkomst för nationell eHälsa i Sverige

5. Minst ha tre (3) års erfarenhet RIV Tekniska anvisningar för nationell eHälsa i Sverige

6. Minst ha två (2) års erfarenhet av framtagande för lösningar som följer Referensarkitektur för elektronisk underskrift och stämpel för nationell eHälsa i Sverige

7. Minst deltagit i ett (1) arbete med lösningar som omfattat minst två (2) av följande teknologier:

• SAML2

• OAuth2.0

• OIDC


Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se