Leverantör inom Vitrualisering och datacenter, nivå 3-5 - Akademiska Hus AB

1 Nov, 2023 to 31 Oct, 2025
Göteborg (Onsite)

TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format

- MOTIVERA SKA-KRAV

- Fyll i och bifoga:

1. Bilaga 1 Företagets kompetens

2. Bilaga 2 Utveckling av IT Miljö


ROLL: Leverantör inom Vitrualisering och datacenter, nivå 3-5

Startdatum: 2023-11-01

Slutdatum: 2025-10-31

OPTION: 2027-10-31

STATIONERINGSORT: Uppdragen är i huvudsak tänkta att kunna utföras på distans i konsultens egna lokaler men på anmodan ska konsulten kunna närvara på plats i Göteborg.

PRIS.TAK: 1. Ange priset per timme för erbjudna konsulttjänster för konsulter med kompetensnivå 3 - 5 (normala ärenden) 2 200 timmar

1. Ange priset för en resa till Göteborg. Inga kostnader får tillkomma på angivet pris. 16 resor

2. Ange priset för en övernattning inklusive traktamente. Inga kostnader får tillkomma på angivet pris. 16 övernattningar

3. Ange priset per timme för akuta konsulttjänster. Se de definition i Bilaga 6 Mall för avtal vad som avses med akuta konsultinsatser och dess inställelsetider. 200 timmarAkademiska hus efterfrågar en leverantör som erbjuder IT Konsulttjänster. Leverantören ska ha mycket goda kunskaper inom VMware, generell virtualisering, lagring och nätverk - med höga krav på säkerhet inom alla områden. Leverantören ska även erbjuda konsultstöd inom IT Arkitektur och design för vår fortsatta utvecklingsresa inom Akademiska hus.


Krav på företaget, konsulternas kompetensområden, säkerhetskrav, tider, ansvar mm framgår av Bilaga 6 Mall för avtal.

Anbudsgivaren, med egen personal eller med hjälp av underleverantör, ska erbjuda konsulter och kompetens inom nedanstående områden.

ü Lastbalansering AVI

ü Hyper-V

ü Nutanix

ü VMware

ü VMware-Stöd till köp av licenser

ü Linux

ü KVM

ü Arkitekturdesign

ü Kompetens inom Opensource

ü Nätverkskompetens

ü Dynamiska routingprotokoll

ü Arkitektur avseende säkerhet

ü SAN

ü VSAN

ü NSX-T (VMware)

ü VSphere (VMware)

ü VRSLCM (VMware)

ü Vrops (VMware)

ü VMWare log insight(VMware)

ü Horizon VDI (VMware)


SKA-KRAV:


1. Krav på företaget, konsulternas kompetensområden, säkerhetskrav, tider viten, ansvar mm framgår av Bilaga 6 Mall för avtal. Accepteras dessa?

Anbudsgivaren, eller underleverantör, ska vara certifierad inom nedanstående områden. Bifoga relevanta certifikat inom respektive efterfrågat område. Samma certifikat tillåts att användas för flera områden om det framgår att certifikatet täcker efterfrågad kompetens:

1. Nutanix -Bifoga ett eller flera dokument som styrker era certifieringar inom Nutanix. Namnge filen / filerna Nutanix

2. NSX-T (VMware) -Namnge filen NSX-T

3. VSphere (VMware) -Namnge filen Vsphere

4. VRSLCM (VMware) -Namnge filen VRSLCM

5. Vrops (VMware) -Namnge filen Vrops

6. VMWare log insight(VMware) -Namnge filen Log Insight

7. Horizon VDI (VMware) -Namnge filen Horizon VDI

8. I Bilaga 1 Företagets kompetens ska ni ange hur många konsulter ni har till förfogande inom de områden där vi söker kompetens. Ni ska beskriva mer ingående kompetensen och erfarenheten hos en av konsulterna kopplat mot referensuppdrag i bilagan. Maximal reduktion 1 MSEK kan ges till de anbudsgivare som har många konsulter i ett flertal områden och påvisar omfattande komplexa uppdrag inom efterfrågade områden.

9. I Bilaga 2 ska ni beskriva ett tänkt utvecklingsprojekt för Akademiska hus baserat på vårt nuläge så konkret som möjligt baserat på de konsulttjänster som ni erbjuder. Maximal reduktion 1 MSEK kan ges till de anbudsgivare som påvisar ett tänkt läge som de har gjort tidigare med bra resultat vilket gör att projektet tar mindre antal konsulttimmar i anspråk. Anbudsgivaren påvisar även egna tankar om hur man kan bygga vidare på vår befintliga plattform.

10. Leverantören ska ha en bemannad servicedesk som ska ta emot konsultuppdrag via telefon eller e-post under normal arbetstid med maximalt 30 minuters responstid. Återkoppling ska ske till beställaren. Servicedesken ska se till att rätt resurs tillhandahålls för aktuellt ärende. Se bilaga 6 mall för avtal