Systemförvaltare/objektledare IT PM3, Nivå 4 (Ref. 11018)

12 Jun, 2023 to 31 Dec, 2024
Göteborg, Sverige

Uppdrag

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och hållbara stadsmiljöer och naturområden.

Syftet med upphandlingen är en resurs- och kompetensförstärkning inom systemförvaltning och förvaltningsmodellen PM3. Stadsmiljöförvaltningen arbetar med systemförvaltning enligt förvaltningsmodellen PM3, där verksamheter och IT-verksamhet arbetar tillsammans för att nå verksamhetens mål. Stadsmiljöförvaltningen använder en anpassad variant av förvaltningsmodellen PM3. Vi utvecklar hur vi arbetar med förvaltningsmodellen PM3 på Stadsmiljöförvaltningen och kommer göra flera förändringar till vårt arbetssätt under året. IT-verksamheten behöver resurs- och kompetensförstärkning inom systemförvaltning och förvaltningsmodellen PM3 av en IT Systemförvaltare/ Objektledare IT.


Uppdraget har behov av en driven IT Systemförvaltare/ Objektledare IT med erfarenhet av att i nära samarbete med verksamheten, planera, prioritera och genomföra aktiviteter enligt systemförvaltningsplan. God samarbetsförmåga är en förutsättning för uppdraget.


Plats

Konsulten ska arbeta på plats i Stadsmiljöförvaltningens lokaler. Konsulten kommer att höra till enheten IT utveckling och förvaltning och arbetet kommer ske i nära samarbete främst med objektledare i verksamheterna men också med andra medarbetare på enheten.


Beskrivning av arbetsuppgifter

• Löpande arbete t ex incidenthantering, sammankallande möten, samordning mellan olika uppdrag, kontakt med verksamhet, leverantörer och Stadsmiljöförvaltningens utvecklingsteam, IT Operation och IT Support och Närstöd, kravhantering

• Samordning/delta i projekt

• Delta i möten med verksamheten

• Prioritera mellan aktiviteter inom förvaltningsobjekt

• Tillsammans med objektledare verksamhet driva arbetet enligt systemförvaltningsplan för innevarande år för aktuella objekt

• Tillsammans med objektledare verksamhet ta fram systemförvaltningsplan för 2024 för aktuella objekt


Omfattning

Uppdraget uppskattas till ca 1200 timmar med fördelningen 60-80% av en heltidstjänst under juli-dec 2023, 40-60% av en heltidstjänst under 2024. Heltidstjänst motsvarar 40 timmar per vecka. Observera att detta ska ses som en ren orientering och inte som utlovad volym.


Tid

Uppdraget löper från och med datum för avtalstecknande till och med 2024-12-31. Stadsmiljöförvaltningen har möjlighet att avbeställa resterande del av uppdraget i förtid. Sådan avbeställning ska vara skriftlig och träder i kraft en (1) månad från det att den kommit leverantören till del.


Krav på konsult

Konsult ska uppfylla ramavtalets nivå 4, dvs minst 8 års erfarenhet av arbete med systemförvaltning samt nedan ställda krav. Om kraven ej uppfylls diskvalificeras konsulten från vidare utvärdering.


Därutöver ska offererad konsult ha erfarenhet enligt följande:

• IT-projektledning, minst 4 års erfarenhet

• Ramverk för förvaltningsarbete enligt PM3

• Uppdrag/arbete inom offentlig förvaltning

• Upphandling och juridik inom IT

• Kravhantering


Konsulten ska ha genomfört två referensuppdrag som uppfyller nedanstående:

• Erfarenhet av att arbeta som IT Förvaltningsledare/ Objektledare IT enligt modellen PM3

• Genomförda under de senaste 3 åren med godkänt resultat (vilket ska kunna verifieras av beställare)


Villkor

Villkoren för uppdraget kommer att vara grundade på Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende Konsulter IT, Område B - Systemutveckling och förvaltning, kompetensnivå 4.

Personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas enligt bifogad mall

=====

Svar

• CV för offererad konsult i Word-format där uppfyllandet av kraven enligt stycke “Krav på konsult” tydligt framgår

• Tillgänglighet, när kan uppdraget starta?

• 2 referensuppdrag, enligt ovan, inkl kontaktuppgifter till beställare för verifiering av lämnade uppgifter

• Önskat timpris. Samtliga kostnader ska ingå i det offererade timpriset såsom exv resor, parkering, hotell, traktamente och logi.