Lösningsarkitekt, nivå 5 - Inera AB (ADDA) - 2023010019

28 Feb, 2023 to 30 Jun, 2023
Stockholm, Sverige

TO DO

- CV på svenska: CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ställda ska-krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENSUPPDRAG: Inera efterfrågar referensuppdrag som är relevanta mot bakgrund av uppdragsbeskrivningen och de obligatoriska kraven.


ROLL: Lösningsarkitekt, nivå 5

Startdatum: Omgående

Slutdatum: 2023-06-30

Option: 2023-07-30

STATIONERINGSORT: Uppdraget ska vid behov utföras på plats i Ineras lokaler i Stockholm. Möjlighet till arbete på distans finns.

PRIS.TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 90%

BESKRIVNING:

Uppdraget består av att, som huvudarkitekt, ansvara för följande områden:

• Identifiera funktionella och icke funktionella krav för att upphandla en leverantör som ska tillhandahålla en tjänst (både drift och funktion) för autentisering och digitala underskrifter av privata e-legitimationer, till exempel BankID och Freja.

• Övergripande ansvara för att de lösningar som realiseras möter arkitekturkrav och fastställda principer och är i linje med gällande referensarkitekturer inom området.

• Ta fram och dokumentera lösningsarkitektur och arkitekturella principer samt förankra arbetet internt och vid särskilt behov även externt. I de fall det förekommer brister eller avsaknad av nödvändig dokumentation skall lösningsarkitekten föreslå åtgärder som hanteras utan dröjsmål i samverkan med projektet.

• Specificera krav ur ett arkitekturperspektiv, inkluderande användande av tillämpliga standarder och en ändamålsenlig uppdelning av byggblock.

• Säkerställa att kraven inkluderar alla relevanta och nödvändiga regelverk och ramverk som DIGG tillhandahåller.

• Säkerställa att kraven som ställs motsvarar en generisk lösning som kan erbjudas till samtliga offentliga verksamheter.SKA-KRAV:


1. Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av gällande regelverk för Svensk e-legitimation från myndigheten för digital förvaltning, DIGG

2. Dokumenterad expertkunskap avseende områden tjänstebaserad systemarkitektur, integrationsplattformar, samt IT inom infrastruktur

3. Dokumenterad expertkunskap inom autentiserings – och signeringstekniker/lösningar

4. Dokumenterad expertkunskap avseende området identitet och åtkomst (IAM), inklusive standarder och gällande teknisk referensarkitektur inom området identitet och åtkomst samt elektroniska underskrifter

5. Dokumenterad erfarenhet av kravställning av funktionella och icke funktionella krav inom upphandlingar av IdP lösningar.

6. Djup kunskap om regelverk och tillitsramverk för Idp tjänster för legitimering för privata e-legitimationer

7. Djup kunskap om regelverk och tillitsramverk för elektroniska underskrifter

8. Ange möjligt startdatum!BÖR-KRAV:

1. Expertkunskap inom kunskapsområdet IAM-infrastrukturtjänster inom nationell eHälsa i Sverige för identifiering, autentisering och e-ID.

2. Bred och djup kunskap av arbete med nationella plattformar för hälso- och sjukvård, exempelvis nationella säkerhetstjänster, katalogtjänster och vårdapplikationer

3. Djup kunskap om autentiseringstekniker, PKI, SSO-lösningar, elektroniska underskrifter samt standardiserad teknik för identitets- och behörighetsfederationer.

4. Lång erfarenhet av att ta ledande arkitektroll (ansvarig lösningsarkitekt, teknisk projektledning eller motsvarande) i uppdrag relaterade till infrastrukturella IT-lösningar med hög komplexitetsnivå