Teamleverans: utveckling av lösning/produkt App - Alingsås kommun - 2023.065 KS

TO DO

- CV på svenska i word-format: som visar att konsulten uppfyller ställda krav och utvärderingskriterier.

- GENOMFÖRANDEBESKRIVNING:

- Estimerad tidsåtgång

- Skriftligt idéförslag och projektbeskrivning


ROLL: Projektledare, Utvecklare, Testare och Testledare

Startdatum: enligt ök

Slutdatum: enligt ök (genomförandebeskrivning)

STATIONERINGSORT: Enligt ök med kund

PRIS.TAK:

Utvecklare 4 Enligt ök

testare Nivå 4 Enligt ök

Projektledare Nivå 4 Enligt ök

OMFATTNING: genomförandebeskrivning.


BESKRIVNING:


Kund kommer att bjuda in samtliga på avtalet till ett dialog kring uppdraget torsdagen den 26 januari kl. 15.00-16.30 via teams.


Uppdraget är att utveckla det som vi nu kallar för Photo2API (enligt bilaga) på uppdrag av vår IT-avdelning.


Uppdraget ska utvecklas i Open Source och publiceras på ett repository, exempelvis GitHub.


Alingsås kommun ska ha rätt att låta extern part granska kod och lösningens informationssäkerhet. Leverantören förbinder sig att åtgärda eventuella fel och brister kostnadsfritt. Hur leverantören avser säkerställa informationssäkerheten ska framgå av bifogad projektbeskrivning och lösningsidé.


SKA-KRAV:


1. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (Tydlig projekt och idébeskrivning. Respektive projekt del är tydligt definierad och tidsuppskattad. Av beskrivningen framgår alternativa lösningar):

- Estimerad tidsåtgång

- Skriftligt idéförslag och projektbeskrivning