Risk manager samt verksamhetscontroller

1 Mar, 2022 to 28 Feb, 2023

DIGG söker totalt två konsulter enligt specifikation nedan.

Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller bägge anbudsområdena. Anbudsgivaren får

offerera två konsulter per delområde.


1) Risk Manager

2) Verksamhetscontroller


Uppdraget - Risk Manager

Som risk manager kommer du att:

Leda arbetet med övergripande riskanalyser för exempelvis den förvaltningsgemensamma

digitala infrastrukturen

• Samla in risker från infrastrukturens olika delar som grund för riskanalys

• Ta fram och förvalta styrdokument för risk management

• Utveckla riskhanteringsprocesser


Kompetens - Risk Manager

Uppdraget ska utföras med en konsult.

Risk manager ska:

• för uppdraget ha relevant erfarenhet från offentlig sektor, minst 3 år, som konsult eller anställd

• ha erfarenhet av att jobba med risker samt kunskap att genomföra riskanalyser

• ha erfarenhet av att jobba kring riskeliminering och kontinuitet

• ha erfarenhet av att jobba med incidenthantering

-ha certifiering som risk manager eller annan utbildning/erfarenhet som DIGG bedömer som

likvärdig

• ha god förmåga att strukturera och planera

• ha förmåga att leda mindre arbetsgrupper

• ha god social och kommunikativ förmåga

• vara van att skriva rapporter och presentationer

• vara van att leda workshops och ge muntliga presentationer

• ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift


För att visa att konsulten uppfyller ovanstående krav ska CV bifogas, där det tydligt ska framgå att

kraven uppfylls.

Fyll med fördel även i bilagan 2.2. Kravuppfyllnad Risk Manager, för mer detaljerad beskrivning av

konsultens uppfyllande av kraven ovan.


Uppdraget - Verksamhetscontroller

Som verksamhetscontroller kommer du att:

Planera och genomföra uppföljning av verksamhet som bedrivs av både DIGG och andra

myndigheter inom ramen för bland annat infrastrukturen.

Arbeta med planering och fördelning av anslagsmedel till olika initiativ, exempelvis till

komponenter i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

• Sammanställa och kommunicera resultatet av genomförd uppföljning.

Driva olika former av analyser och planering inom budgetområdet, kopplat till exempelvis

infrastrukturen och den gemensamma digitala ingången till Europa.


Kompetens - Verksamhetscontroller

Uppdraget ska utföras med en konsult.

Konsulten ska:

• för uppdraget ha relevant erfarenhet från offentlig sektor, minst 3 år, som konsult eller anställd

• ha erfarenhet av att hantera budget

• ha god förmåga att strukturera och planera

• ha god förmåga att leda mindre arbetsgrupper

• ha god social och kommunikativ förmåga

• vara van att skriva rapporter och presentationer

• vara van att leda workshops och ge muntliga presentationer

ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift


För att visa att ovanstående krav uppfylls ska CV för offererad konsult bifogas.

Fyll med fördel även i bilaga 2.4 Kravuppfyllnad Verksamhetscontroller, för mer detaljerad

beskrivning av konsultens uppfyllande av kraven ovan.