Länsstyrelsen i Jönköping län - Förvaltning och utveckling av IT system (JaktAdm, Älgdata, NikITa, SMP)

15 Feb, 2022 to 14 Feb, 2024

Att ta fram till anbudet:

- CV som uppfyller kraven

- 1-2 referensuppdrag där man jobbat i rollen som systemledare och objektsspecialist

- Pris: fri prissättning


Bakgrund

För det nationella arbetet inom länsstyrelserna arbetar vi med utgångspunkt i en förvaltningsmodell

som är uppdelad i olika verksamhetsområden genom så kallade förvaltningsobjekt. I första hand

gäller denna upphandling uppdrag åt förvaltningsobjekten ”Natur” och förvaltningsobjekt

”Miljöskydd”. Uppdrag kan även bli aktuellt för förvaltningsobjekten ”Vatten och miljömål” samt

”Landsbygd och djur”. Förvaltningsobjekten förvaltar och utvecklar IT-system som dels stöttar

handläggare, dels externa aktörer till exempel genom e-tjänster.


Syfte och mål

I uppdraget ingår både att leda förvaltning och utveckling av IT-system, men också att fungera som

så kallad objektspecialist. Den systemledande rollen gäller framförallt inom förvaltningsobjekt Natur,

bland annat för system inom viltförvaltningen (Jaktadm och VAS), men kan också bli aktuellt

gällande stöd inom exempelvis arbetet med invasiva främmande arter och naturtillsyn. Inom

förvaltningsobjekt Miljöskydd avser konsultuppdraget arbete som objektspecialist, huvudsakligen för

system NikITa och SMP. Även inom förvaltningsobjekt Natur är uppgifter kopplade till

objektspecialistrollen aktuella, inte minst testning och kravställning.


Utförare/konsult ska ha:

• Erfarenhet av rollen som projektledare vid utveckling av stödsystem för handläggning,

•Flerårig praktisk erfarenhet av att, utifrån ett verksamhetsperspektiv, kravställa både nya

funktioner och ändringar i befintliga IT-system,

• Erfarenhet av Projektil som projektmodell och PM3 som förvaltningsmodell,

• God kunskap om den svenska viltförvaltningens uppbyggnad,

• Gedigen kunskap om IT-stöden inom viltförvaltning: JaktAdm och Älgdata,

•Gedigen kunskap om IT-stöden inom tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter: NikITa

och SMP,

•God kunskap om miljöfarliga verksamheters årliga miljörapportering via SMP och

förändringsprocessen för SMP:s utformning,


Systemledare

•I rollen som systemledare ingår bland annat att:

Planera och leda arbetet med att förvalta och vidareutveckla system i samråd med

förvaltningsledare. Bidra till att verkställa förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett

kostnadseffektivt sätt.

•Säkerställa att verksamheten har nödvändiga lathundar, instruktioner, utbildningsmaterial samt

supportar handläggare vid användningen av systemet.

• Ansvara för att ur ett nationellt perspektiv fånga önskemål, behov och krav från verksamheten,

samt bereda dessa för kommande prioritering och framtagande av förvaltningsplan tillsammans

med förvaltningsledare.

• Bevaka området ur ett verksamhetsperspektiv och bidrar till att säkra beroenden mellan andra

uppdrag, aktiviteter, objekt, IT-stöd och projekt.

• Aktivt samverka med andra aktörer kring utbyte av miljöinformation.

• Aktivt delta i förvaltningsgruppen för erfarenhetsutbyte och samverkan.


Objektsspecialist

I rollen som objektspecialist ingår bland annat att:

• Utföra förvaltningsaktiviteter på uppdrag av förvaltningsledaren.

• Uppdatera dokumentation (t.ex. processbeskrivningar, rutiner och mallar).

• Fånga och formulera behov och krav på förvaltningsprodukter ur verksamhetsperspektiv.

• Leda och genomföra tester.

• Säkra användbarheten ur ett användarperspektiv.

• Vara föredragande eller sekreterare vid styrgruppsmöten på förfrågan från förvaltningsledaren.

• Delta på förvaltningsgemensamma möten.

Vid behov ta ansvar för förvaltningsgemensamma arbetsuppgifter, ex. underhåll av

samverksytor, bevakning av resursbrevlådor etc.


Placeringsort

Uppdraget kan till största del utföras via VPN på distans. Det kan förekomma vissa fysiska möten,

företrädesvis i Göteborg, Stockholm och Jönköping. Länsstyrelsen använder Skype för företag.