Projektsamordnare Styrning och Ekonomi

1 Mar, 2022 to 30 Sep, 2022
Sundsvall, Sverige

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har idag (24/11) publicerat ett avrop gällande en ”Projektsamordnare styrning & ekonomi”. Avropsförfrågan avser en projektsamordnare som under tidsperioden mars - september 2022 kan stötta DIGG i att aktivt leda och driva arbetet i befintligt projektkontor inklusive att samordna och bevaka myndighetens projekt och uppdrag.


DIGG kommer under våren 2022 besluta hur detta ansvarsområde ska hanteras långsiktigt och därför kan uppdraget komma att förlängas även in på hösten 2022 om DIGG ser det behovet och för att hantera eventuell överlämning till en ny resurs.


Konsulten kommer att vara placerad i leveransteamet Styrning och Ekonomi, som till största del är placerade i Sundsvall. Uppdraget är att betrakta som ett halvtidsuppdrag.


Konsulten ska:

-ha erfarenhet av att ta fram skriftliga beslutsunderlag och rapporter

-kunna tala och skriva flytande svenska


Konsulten ska inom uppdraget utföra följande arbetsuppgifter:

-Förvalta/vidareutveckla DIGG:s projekthandbok, samt de mallar och rutiner som omnämns i denna.

-Ge stöd till projekt- och uppdragsledare samt beställare och styrgrupper i de projekt och uppdrag som bedrivs på myndigheten (inkluderar introduktion, löpande stöd i form av t.ex. bistå i arbetet med beställningar, specifikationer och andra underlag, information/utbildning i enlighet med projekthandboken.)

-Bistå ledningen i de beslut som fattas rörande portföljen och projekten/uppdragen i portföljen i samband med löpande prioriterings- och styrningsmöten (avser både initiala prioriteringsbeslut, samt löpande vägvalsbeslut och slutliga godkännandebeslut).

-I övrigt säkerställa att projektprocessen följs för pågående projekt och uppdrag (avser särskilt statusrapportering samt beslut).

-Vissa administrativa uppgifter som t.ex. att ansvara för att projekt- och uppdragslistan hålls aktuell, att vittja Projektkontorets mejlkorg och agera utifrån det som kommer in.

-Ansvara för genomförandet av månatliga statusmöten för prioriterade projekt och uppdrag.

-Genomföra månatlig analys av portföljen utifrån inrapporterad status.

-Ansvara för planering och genomförande av löpande projektledar- och uppdragsledarforum.