Tjänstedesigner, Social Innovation

12147
23 Sep, 2024 to 17 Dec, 2024
Kungsbacka (25% remote)

Kungsbacka kommun har behov av erfaren tjänstedesignkonsult.

Fler underlag kan lämnas vid intresse för uppdraget


Svar till Fujitsu. Notera att en eller två konsulter kan föreslås. Allt material behöver vara på svenska

  • Namn, titel och arbetsfördelning i procent mellan konsulterna
  • CV för konsult/konsulterna där efterfrågade krav tydligt framgår
  • Ifylld Bilaga Genomförandebeskrivning. Beskrivningen ska vara i teckenstorlek 11 med typsnitt Calibri (Brödtext) och får maximalt omfatta fyra (4) sidor.​ För att säkerställa objektivitet i utvärderingen ska den bifogade genomförandebeskrivningen vara anonymiserad, det vill säga att anbudsgivarens namn eller logotyp inte framgår.
  • Ifylld Bilaga Referensuppdrag.
  • Anbudspris för en (1) konsult per timme
  • Eventuell begäran om sekretess


Krav på konsult

• Konsulten ska vara erfaren tjänstedesigner och van vid alla delar inom tjänstedesign så som: undersökningsarbete, insiktsarbete, idégenerering, prototypande och testning, paketering och implementering. Du är också bra på att leda workshops och utbilda i tjänstedesign.

• Erfarenhet av tjänstedesign inom social innovation med minst två (2) projekt under de senaste tre (3) åren. Projekten anges i Bilaga 2. "Referensuppdrag (erfarenheter)".

• Konsulten ska under utvärderingen kunna delta på en intervju för att bekräfta inlämnade uppgifter


Bakgrund

Gymnasieskolan har lyft ett behov av nära samverkan med socialtjänsten kring elever som har ett så pass normbrytande beteende i skolan att de riskerar avstängning. Med den avgränsade målgruppen som utgångspunkt, växte en idé fram om att anta utmaningen utifrån de ungas perspektiv istället för verksamheternas perspektiv. Hur kan vi organisera oss förvaltningsövergripande för att på ett bättre sätt svara mot de behov och förutsättningar som de unga har, med fokus att minska antalet unga som hamnar i så destruktiva situationer?


Uppdraget

Uppdraget omfattar cirka 170 timmar mellan den 23 september– 17 december 2024.

Uppdraget motsvarar 60% som utförs av en (1) tjänstedesigner.

Kommunen avser att tilldela två leverantörer uppdrag.

Initiativet syftar till att göra en kartläggning med hjälp av användardriven innovation/tjänstedesign. En översikt av befintliga riktade insatser ska också göras i samband med genomförandet av initiativet.

Ursprunget till initiativet är unga som riskerar att stängas av i gymnasieskolan och kartläggningen ska därför göras på ett sådant sätt att den målgruppens behov och perspektiv kartläggs. Underlaget ska ligga till grund för organisering av förebyggande stöd inom och gemensamt emellan förvaltningarna IF, GA, FG och KFT.


GENOMFÖRANDE

Vi vill att insikterna samlas in från flera olika målgrupper utifrån en aktörskartläggning av stödsystemet kring ungdomarna. Semistrukturerade 1-to-1 intervjuer bör genomföras i flera mindre loopar för att låta insikterna bygga på varandra.

För en arbetsgrupp på 4 personer med två konsulter där konsulterna arbetar ca 60% och personer från verksamheten ca 35% så tar processen runt 3 månader med tid för förankring, förarbete, genomförande och paketering.


Plats

Önskvärt är att konsulten kan utföra merparten av arbetet på plats i Kungsbacka.


Rapporteringsrutiner:

Projektteamet möts varje vecka, oftast fysiskt annars över Teams.

Ansvar: Konsulten är ansvarig för att planera och genomföra beskrivna aktiviteter på ett för beställaren värdeskapande vis. Beställaren är ansvarig för att skapa förutsättningar, kvalitetssäkra, utvärdera insatsen.


Option – förlängning av uppdrag

Uppdraget kan genom optionen förlängas vid fyra (4) tillfällen, två (2) veckor per gång.


Tidsredovisning

Ersättning utgår bara för faktiskt utförda timmar på plats hos beställaren om inte annat särskilt har överenskommits


Utvärdering:

Anbudspris + Kvalitet på Genomförandebeskrivning


Villkor

Konsultstödet avropas inom Fujitsus avtal med Kungsbacka Kommun avseende Konsulttjänster för innovationsarbete.