Dataskyddsombud för Mora, Orsa, Älvdalen och kommunala bolag - Mora Kommun (ADDA) - 10539

11274
11 Jun, 2024 to 11 Dec, 2024
Mora (100% remote)

ROLL: Dataskyddsombud för Mora, Orsa, Älvdalen och kommunala bolag.

Startdatum: 2024-06-11

Slutdatum: 2024-12-11

OPTION: Det kan bli tal om en eventuell förlängning.

STATIONERINGSORT: Distans

OMFATTNING: Uppskattat kontraktsvärde i timmar är ungefär 500 timmar (82 timmar 6 månader)


BESKRIVNING:

Avropsförfrågan avser tjänsten dataskyddsombud med en utpekad person som ombud. Ombudet kommer att rapporteras som ombud till Integrationsskyddsmyndigheten.

Tillsyn av kommunernas dataskyddsarbete ska genomföras med en omfattning som är relevant i förhållande till kommunernas storlek och organisation. Ombudet ska med förordningen som grund självständigt planera tillsynsarbetet.

Tillsyn som påkallas av externa faktorer, t.ex. incidenthantering eller situationer där tillsynsmyndigheten initierar ombudets arbete ska regleras via avlämnat timpris. I förekommande fall ska en gemensam bedömning göras av tidsåtgången.

Rådgivning

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en informationsorganisation bestående av dataskyddssamordnare i förvaltningarna. Dessa hanterar enklare dataskyddsfrågor samt samordnar och driver det löpande GDPR-arbetet i respektive förvaltning.

I tjänsten som DSO för kommunerna och de kommunala bolagen ingår:

· rådgivning och stöd för de registrerade i samband med ex. registerutdrag, återkallande av samtycke, begäran av radering av uppgifter o dylikt.

· rådgivning och stöd till dataskyddssamordnarna i alla typer av GDPR-frågor som anges i förordningen i den mån det inte hanteras internt.

· representation av kommunerna i länsövergripande nätverket för kommunernas DSO: er avseende erfarenhetsutbyte och gemensamma frågeställningar.

· medverkan i dataskyddsprojekt som omfattar länets samtliga, eller ett urval av, länets Kommuner.


SKA-KRAV:

1. DSO ska uppfylla artikel 37 i dataskyddsförordningen. DSO ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39.

2. Förutom ovanstående kompetenskrav på en DSO (se 5.3) ska konsulten ha erfarenhet av likartat uppdrag från kommunal förvaltning.

Krav på tidigare erfarenhet ska styrkas av till avropssvaret bilagt CV

Följande uppgifter ska framgå:

- Beskrivning av referensuppdrag

- Uppdragsgivare

- Kontaktperson hos uppdragsgivare

- Telefonnummer till kontaktperson

E-postadress till kontaktperson


TO DO

LÄS avropsdokumenten för mer info!

- CV på svenska i word-format - CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- REFERENS - JA KRÄVS!


Vid intresse, vänligen kontakta moa.ortengren@castra.se