Dataskyddsombud

11256
Mora (Onsite)

Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar en resurskonsult som dataskyddsombud (DSO) för några kommuner och dess kommunala bolag. I dagsläget läggs ca 82 timmar/månad som DSO. Behovet av en resurskonsult omfattar till en början 6 månader. Det kan eventuellt bli tal om förlängning.


Avropsförfrågan avser tjänsten dataskyddsombud med en utpekad person som ombud. Ombudet kommer att rapporteras som ombud till Integrationsskyddsmyndigheten.


Tillsyn av kommunernas dataskyddsarbete ska genomföras med en omfattning som är relevant i förhållande till kommunernas storlek och organisation. Ombudet ska med förordningen som grund självständigt planera tillsynsarbetet.


Tillsyn som påkallas av externa faktorer, t.ex. incidenthantering eller situationer där tillsynsmyndigheten initierar ombudets arbete ska regleras via avlämnat timpris. I förekommande fall ska en gemensam bedömning göras av tidsåtgången.


Rådgivning:

Dessa kommuner har en informationsorganisation bestående av dataskyddssamordnare i förvaltningarna. Dessa hanterar enklare dataskyddsfrågor samt samordnar och driver det löpande GDPR-arbetet i respektive förvaltning.I tjänsten som DSO för kommunerna och de kommunala bolagen ingår:

•rådgivning och stöd för de registrerade i samband med ex. registerutdrag, återkallande av samtycke, begäran av radering av uppgifter och dylikt.

•rådgivning och stöd till dataskyddssamordnarna i alla typer av GDPR-frågor som anges i förordningen i den mån det inte hanteras internt.

•representation av kommunerna i länsövergripande nätverket för kommunernas DSO: er avseende erfarenhetsutbyte och gemensamma frågeställningar.

•medverkan i dataskyddsprojekt som omfattar länets samtliga, eller ett urval av, länets Kommuner.


Sista svarsdatum: 2024-05-23

Start-slut + option: Omgående – 6 månader + eventuell förlängning

Stationeringsort: Uppdraget kan utföras på plats i Mora eller på distans.

Omfattning: ca 82 timmar/månad


Ska-krav

-Kompetensnivå 3 (4–8 år).

-DSO ska uppfylla artikel 37 i dataskyddsförordningen. DSO ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39.

-Konsulten ska ha erfarenhet av likartat uppdrag från kommunal förvaltning.


Bör-krav

-NA


Referensuppdrag


-Beskrivning av referensuppdrag

-Uppdragsgivare

-Kontaktperson hos uppdragsgivare.

-Telefonnummer till kontaktperson.

-E-postadress till kontaktperson.


Återkom till oss senast 23/5 med nedan

CV på svenska där det tydligt framgår hur respektive krav uppfylls

Timpris

Om UK, bolags- och kontaktuppgifter


Tack på förhand!

Vänligen,

Nexer